ภาพสะท้อนของอุปาทานในอาณาจักรแห่งมายาคติ

          การดำรงชีวิตในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าฉับพลัน  รูปแบบวิถีชีวิตที่เป็นปัจเจกบุคคล และแก่งแย่งแข่งขัน เพื่อแสวงหาความสุขแบบฉาบฉวย และให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ความรวดเร็วการโอนถ่ายข้อมูลของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน การเสพติดความสุขจากเปลือกของสภาพแวดล้อม การเลียบแบบการดำรงชีพหรือไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ตามการตลาดของระบบบริโภคนิยม สิ่งเหล่านี้จะพบเจอและได้เห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ เมื่อมนุษย์ในสังคมได้เสพติดความเชื่อ หรือ วิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เราจะเห็นได้ชัดว่าในสังคมปัจจุบัน มีคนเป็นโรคซึมเศร้า หรือมีข่าวฆ่าตัวตายมากขึ้น หรือการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย เป็นการดูถูกดูแคลนกัน หรือเป็นการพิพากษากัน แม้เพียงได้เห็นข้อมูลไม่ครบถ้วน   ก็ตัดสินกันไปก่อนที่จะมีการสอบสวนเรื่องจริงให้ปรากฏ (คลิกอ่านต่อ)