ภาพลักษณ์และบทบาทผู้หญิงจากเพลงลูกทุ่งในปี พ.ศ. 2557 – 2561

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และบทบาทของผู้หญิงสมัยใหม่ในบทเพลงลูกทุ่งไทยในปี พ.ศ. 2557–2561 จำนวนเพลงทั้งหมด 59 เพลง ผลการศึกษาพบว่าด้านภาพลักษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ภาพลักษณ์ผู้หญิงในด้านที่ไม่ซื่อสัตย์ ผิดศีลธรรม ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ นอกใจผู้ชาย ไม่สนใจคู่รักของตนเองหรือหมดรัก 2) ภาพลักษณ์ผู้หญิงในด้านการพูดจาเชิงลบ ซึ่งพบรองลงมา ได้แก่ การด่าทอ ตัดพ้อผู้ชาย ด่าผู้ชายเป็นสัตว์ การพูดในเชิงกระแหนะกระแหน ประชดประชัน และ 3) ภาพลักษณ์ผู้หญิงในด้านกล้าแสดงออก มีความมั่นใจ เช่น ผู้หญิงที่กล้าแสดงความรักและความต้องการ ส่วนบทบาทของผู้หญิงพบว่ามี 2 ประเด็น คือ 1) บทบาทด้านการสร้างอำนาจต่อรองทางเพศ ซึ่งเป็นบทบาทที่พบมากที่สุด ได้แก่ ผู้หญิงที่มีอิสระทางความคิด ผู้หญิงที่เข้มแข็งรักศักดิ์ศรีตนเอง และ 2) บทบาทของผู้หญิงด้านการเป็นคนรัก ได้แก่ ผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ต่อคนรัก ผู้หญิงนอกใจ และคนรักชั่วคราว