ภาพรวมนิยายรักออนไลน์ของเว็บไซต์ www.dek-d.com ที่ติดอันดับ 1-10 ในแต่ละหมวดนวนิยาย

     รูปแบบการเสพวรรณกรรมในปัจจุบันนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าสัดส่วนของการเสพวรรณกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ได้จัดพื้นที่ส าหรับผู้เขียนและผู้อ่านวรรณกรรมโดยเฉพาะ เช่น  เ ว็ บไ ซ ต์ เ ด็ ก ดี (www.dek-d.com)    เ ว็ บ ไ ซ ต์ห้ อง ส มุ ด (www.hongsamut.com) เ ว็ บไ ซ ต์ธั ญ ว ลั ย (www.tunwalai.com) ฯลฯ บางเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนและอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเท่านั้น แต่บางเว็บไซต์จะน าเสนอเนื้อหาที่หลากหลายประเภทและให้ส่วนนวนิยายเป็นส่วนหนึ่ง