ภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการประกอบสร้างลีลาการแสดง Life Presentation of U-Thong Ethnic Groups in Suphanburi Province: A Construction of Performing Styles

    วิถีชีวิตเเละวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีคุณค่าที่จะนำพาไปต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในรูปของนวัตกรรมการเเสดงสร้างสรรค์ อันเป็นที่มาของบทความวิจัยเรื่อง “ภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการประกอบสร้างลีลาการเเสดง” โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ เพื่อเสนอภาพวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการสร้างสรรค์การเเสดง เเละเผยเเพร่การเเสดงภาพวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเเละการวิจัยสร้างสรรค์ด้วยการศึกษาเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง