พุทธจริยธรรมกับการส่งเสริมสุขภาพ

การนำเอาจริยธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในสังคมไทยผสมผสานกับความรู้ด้านสุขภาพสมัยใหม่ก็จะช่วยปรับทัศนคติที่ดีและถูกต้องให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทางการแพทย์  และผู้เจ็บป่วยรวมทั้งผู้ต้องการมีสุขภาพที่ดีได้   ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนที่ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการรักษา  ป้องกัน  และส่งเสริมสุขภาวะต่อไป

อ่านต่อ…