พิธีกรรม ตำนาน นิทาน เพลง : บทบาทของคติชนกับสังคมไทย

  การศึกษาบทบาทหน้าที่ของคติชน / สุกัญญา สุจฉายา — กาละเกด: พระโพธิสัตว์ในอุดมคติและเจ้าพ่อในโลกทัศน์ของไทยพวน / ภาณุพงศ อุดมศิลป์ — เมื่อ “หญิง” ประกาศชัยเหนือ “ชาย” : บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมเรื่อง “แก้วหน้าม้า” ในสังคมไทย /   อัควิทย์ เรืองรอง — สวดพระมาลัย: บทบาทของคีตกรรมหลังความตายต่อวรรณกรรมและสังคม / ปรมินท์ จารุวร — ประเพณีทำขวัญ: พิธีกรรมแห่งการประสานและกลมกลืนความแตกต่างทางชาติพันธุ์ / สุวิทย์ เจียรสุวรรณ์ — กลั่นศรัทธามาเป็นเพลง: สายธารความสัมพันธ์ระหว่างเพลงบอกบุญกับสังคมชาวตราด / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล