พัฒนาการของการสร้างภาพประกอบ

พัฒนาการของการสร้างภาพประกอบ 

ตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์ชาติ การเขียนภาพเป็นกิจกรรมที่จําาเป็นสําาหรับมนุษย์ที่ดําาเนินคู่มากับสังคม
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ “ภาพ” เป็นเครื่องมือที่ช่วยสําาหรับบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์
เหตุการณ์สําาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสังคม วิธีการเล่าเรื่องรวมถึงเนื้อหาของภาพ
ในแต่ละยุคนั้นเต็มไปด้วยความหมายต่อชีวิตของมนุษย์และมีข้อความแฝงอยู่

  1. เหตุใด? นักสร้างภาพประกอบจึงจํา เป็นต้องศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ
    ภาพที่สามารถส่งต่อข้อมูลหรือข้อความใดๆ ได้ เช่น ภาพเขียนฝาผนังถ้ํา อัลตามีรา (Altamira) ทางตอนเหนือของประเทศสเปน ในยุคโบราณไปจนถึงภาพเขียนบนม้วนกระดาษ เรื่องของตํานานเก็นจิของประเทศญี่ปุ่นก็สามารถเรียกว่าเป็นงานภาพประกอบได้ ฉะนั้น ภาพวาด ภาพเขียนลักษณะต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่อดีตกาลจึงสามารถเรียกว่าเป็นงานภาพประกอบได้ทั้งหมด ซึ่งก็มีผลงานภาพเขียนของศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่หลายท่าน โดยแต่ละภาพนั้นล้วนเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดของยุค และมีคุณค่าต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก นักสร้างภาพประกอบรุ่นใหม่จึงมีความจํา เป็นต้องศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยเหตุผลหลายประการ
  2. ภาพประกอบมีการพัฒนาไปพร้อมกับสื่อสิ่งพิมพ์…อย่างไร ?
    ปัจจัยสําาคัญในการพัฒนางานภาพประกอบ คือ เทคโนโลยีของกระดาษและหนังสือ หลังจากได้เปลี่ยนผ่านยุคการเขียนภาพด้วยมือ และเข้าสู่ยุคของเครื่องพิมพ์ งานภาพประกอบก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันด้วยโดยเฉพาะในช่วงหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา งานหนังสือพิมพ์ นิตยสารและงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก็ได้ถือกําเนิดขึ้น ทําให้เกิดการสร้างภาพประกอบแบบจริงจัง

อ่านบทความเพิ่มเติม…