กล้วยด่าง : พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ในช่วงโควิด (COVID-19)