พลังงานสะอาดเปลี่ยนโลก

พลังงานสะอาดเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดมีหลายประเภท เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานคลื่น และพลังงานจากขยะ เป็นต้น

ปัจจุบัน พลังงานสะอาดกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากผู้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานแบบดั้งเดิม เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองขนาดเล็ก นำไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ พลังงานสะอาดจึงถือเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

medium.com