พระสงฆ์กับการเมือง ในกรุงศรีอยุธยา

บทบาทสงฆ์ทางการเมืองเริ่มขึ้นเมื่อใดนั้นไม่มีปรากฏอย่างแน่ชัด แต่จากการศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์ฉบับต่างๆ สงฆ์กับการเมืองเริ่มขึ้นที่กรุงสุโขทัยใน ซึ่งในแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการระบุไว้ว่า “การใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการรวบรวมบ้านเมืองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับการใช้กำลังทหาร” ดังนั้นหากใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการรวบรวมดินแดน พระสงฆ์จึงมีหน้าที่สำคัญในการสั่งสอนราษฎรในการดำรงชีวิต หากแต่ในอยุธยานั้นได้พบว่ามีการพูดถึงพระสงฆ์จากเอกสารของ D.G.E. Hall นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษได้มีการเขียนถึงในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไว้ว่า “ระหว่างการพักรบนี้ พระบรมไตรโลกนาถทรงผนวชและจำพรรษาอยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นทรงหาทางทอนกำลังเชียงใหม่ลง โดยวิธียอกย้อน ใน ค.ศ. 1467 ทรงส่งภิกษุพม่าเข้าไปยุยงราชสำนักเชียงใหม่ให้แตกแยกกัน”

อ่านต่อ