ฝ่าวิกฤติและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา (Edtech) (Getting through the Crisis and Creating Educational Opportunities via Education Technology (Edtech))

ฝ่าวิกฤติและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา (Edtech) (Getting through the Crisis and Creating Educational Opportunities via Education Technology (Edtech))