ผู้เรียน-สื่อ-เทคโนโลยี

การที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ถือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย…

https://medium.com/@denchai.pa/ผู้เรียน-สื่อ-เทคโนโลยี-21dd6ae93379