สุริวัลย์ สุธรรม. (2558). ผู้หญิง-นิยม . ทีทัศน์วัฒนธรรม. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 13. หน้า 179-188. ความรู้สึกธรรมดาสามัญ ที่มิอาจจะแยกจากสิ่งที่เป็นแบบแผน ประเพณีวัฒนธรรม ในการดำเนินชีวิตเป็นดั่งสื่ออุดมการณ์ที่ถูกอำพรางอย่างแยบยลมาในรูปแบบของความสุข สิ่งอำนวยความสะดวก รูปลักษณ์อันสวยงามถูกปรุงแต่งโดยผิดธรรมชาติ

สุริวัลย์ สุธรรม. (2558).  ผู้หญิง-นิยม.  ทีทัศน์วัฒนธรรม. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 13. หน้า 179-188. http://culture.bsru.ac.th/Download/Titad%2013.pdf