“ผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึง พ.ศ. 2478: ศึกษาจากคดีความและฎีกา”

ภาวิณี บุนนาค และ Pavinee Bunnag. (2554). ผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึง พ.ศ. 2478 ศึกษาจากคดีความและฎีกา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อ่านต่อ