ผล ของ การ นวด แนว เส้น พื้นฐาน และ นวด จุด สัญญาณ ใน ผู้ ป่วย ที่ มี อาการ ปวด พังผืด และ กล้าม เนื้อ ท รา พี เซี ย ส ส่วน บน: A Comparative Randomized Controlled Trial Study: The Effects of Shoulder Massage and Acupressure Point Massage on Upper Trapezius Muscle Pain Syndrome

https://li02.tci-thaijo.org/index.php/adscij/article/view/391/265