ผลงานสร้างสรรค์ เดี่ยวซออู้ เพลงฉิ่งมูล่ง

คลิปการบรรเลง เดี่ยวซออู้ เพลงฉิ่งมูล่ง 

อรรถาธิบายและบทวิเคราะห์เดี่ยวซออู้ เพลงฉิ่งมูล่ง ชั้นเดียว

            เดี่ยวซออู้ เพลงฉิ่งมูล่ง ชั้นเดียวนี้ ผู้เขียนได้นำเค้าโครงมาจากทางไล่มือ ของ    
รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ซึ่งได้ถ่ายทอดให้ผู้เขียน เมื่อราวปี พ.ศ. 2558 ต่อมา ได้มีการจัดประกวดเดี่ยวซออู้ในรายการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ลูกศิษย์ของผู้เขียนคนหนึ่งชื่อ นายพาสุข แววศรี ซึ่งผู้เขียนมองเห็นทักษะของลูกศิษย์ผู้นี้ว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือ มีนิ้วมือซ้ายที่แข็งแรง มีมือขวาที่สามารถทำ
คันชักต่างๆได้เป็นอย่างดี มีสำเนียงซอที่ดี แต่ยังมีประสบการณ์ทางดนตรีที่ยังไม่มากนัก และ
มีความใจร้อนในบางครั้ง จึงได้เรียบเรียงทางไล่มือของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรีโดยเพิ่มเติมทำนอง และกลวิธีพิเศษต่างๆ เข้าไป ซึ่งวิธีการเรียบเรียงผลงานนั้น ผู้เขียนจะนำเสนอเป็นอรรถาธิบายประกอบบทวิเคราะห์ดังนี้

           ในการขึ้นต้นเพลงนั้นในทางที่รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ถ่ายทอดให้แก่ผู้เขียนนั้น
ขึ้นต้นทำนองว่า

 

ซ ล ซ ซ
ด ร ด ด
ซ ม ล ซ
ดํ ล รํ ดํ
ซ ล ดํ ซ
ล ซ ฟ ด
ร ม ฟ ซ
 

            ซึ่งผู้เขียนคิดว่าในการขึ้นเพลงนั้น จะต้องขึ้นให้จับใจผู้ฟัง ขึ้นให้เกิดความน่าติดตาม ผู้เขียนจึงศึกษาจากเอกสารต่างๆ ทำให้ทราบว่า ในการประพันธ์ทางเดี่ยวเครื่องสีไทยนั้น มักมีการนำเอาสำนวนทางเดี่ยวของเครื่องดนตรีอื่นๆ มาใส่ เช่น เดี่ยวซอสามสายมักมีสำนวนของปี่ดังในวิทยานิพนธ์ของประชากร ศรีสาคร (ดูบทที่ 2) หรือเดี่ยวซออู้มักมีสำนวนของระนาดทุ้ม เช่น ในทางเดี่ยวซออู้ เพลง
นกขมิ้น ทางพระสรรเพลงสรวง (บัว กมลวาทิน) ที่ได้ถ่ายทอดให้ครูฉลวย จิยะจันทน์ ทำนองว่า

 

ซ ล ซ ร
ซ ล ซ ดํ
ท ล ซ ล
ท ดํ รํ ม
– ดํ ม ซ
ดํ ล ซ ม
– ซ ด ร
ซ ม ร ด
 

            ซึ่งมีเค้าโครงมาจากทางระนาดทุ้มว่า

 

– ล ซ ม
ซ ม ร ด
ดํ ล ซ ม
– มํ – ม
รํ ดํ ม ซ
ดํ ล ซ ม
ซ ม ร ด
– ดํ – ด
 

            ซึ่งในการสร้างสรรค์ทางเดี่ยวในครั้งนี้ ผู้เขียนจึงได้สร้างสรรค์ทำนองขึ้นจากทำนองไล่มือระนาดทุ้ม ทางครูเจิม เรือนนาคที่ได้เรียบเรียงมาจากมือระนาดทุ้มตามแบบฉบับของครูพุ่ม บาปุยวาทย์ ซึ่งครูเจิม เรือนนาคได้ถ่ายทอดให้แก่ครูบุญส่ง กาหลงและถ่ายทอดมายังรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ต่อมาจึงได้ตกทอดมาถึงผู้เขียน ซึ่งขึ้นว่า

 

ดํ ม ซ ดํ
ม ล ซ ม
ซ ม ร ด
– ดํ – ด
ล ม ฟ ซ
ล ซ ฟ ม
ร ม ฟ ซ
 

            ซึ่งเมื่อผู้เขียนได้พินิจ พิเคราะห์ดูแล้วว่า ทำนองขึ้นของทำนองไล่มือระนาดทุ้มทาง
ครูเจิม เรือนนาคนั้น หากนำมาใส่ในหัวเพลงเดี่ยวซออู้ จะมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ผู้เขียนจึงได้ประพันธ์ทางให้เหมาะสมกับซออู้ดังนี้

 

ด ม ซ ดํ
ม ล ซ ม
ซ ม ร ด
– ร ด ด
ซ ล ดํ ซ
ล ซ ฟ ด
ร ม ฟ ซ
 

            สำหรับในทำนองเดี่ยวในวรรคที่ 1 เที่ยวแรกนั้น เมื่อทำนองขึ้น ได้มีลีลาที่โลดโผนแล้ว ผู้เขียนจึงได้สร้างสรรค์ทำนองต่อมาให้สอดรับกันคือ

 

ซ ล ซ ซ
ด ร ด ด
ซ ม ล ซ
ดํ ล รํ ดํ
ซ ล ดํ ซ
ล ซ ฟ ด
ร ม ฟ ซ
 

            ในส่วนของท่อน 1 เที่ยวแรก ในวรรคที่ 2 – 4 นั้นผู้เขียนได้ใช้ทางของรองศาสตราจารย์
พิชิต ชัยเสรี แต่ในท่อน 1 เที่ยวหลังนั้น ผู้เขียนได้เปลี่ยนแปลงทำนองให้มีลูกล้าหลัง (นักวิชาการ
บางท่านเรียกย้อยจังหวะ) ในวรรคที่ 2 ดังนี้

 

ซ ล ซ ซ
ด ม ร ร
ด ร ซ ฟ
ล ซ ด ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ด ฟ ซ –
ล – ซ ซ
ร ม ร ร
ด ร ซ ฟ
ล ซ ด ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ด ฟ ซ ล
 

            สำหรับในท่อนที่ 2 นั้น ในทางของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี คือ

วรรคที่ 1

ซ ล ซ ร
ซ ล ซ ดํ
ท ล ซ ล
รํ ล ท ด
ล ซ ร ม
ฟ ด ฟ ล
ซ ดํ ฟ ล
ซ ฟ ม ร
ซ ล ซ ร
ซ ล ซ ดํ
ท ล ซ ล
รํ ล ท ด
ล ซ ร ม
ฟ ด ฟ ล
ซ ดํ ฟ ล
ซ ฟ ม ร
วรรคที่ 2

ด ม ร ม
ซ ม ล ซ
ด ม ร ซ
ม ร ด ล
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
ด ม ร ม
ซ ม ล ซ
ด ม ร ซ
ม ร ด ล
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
วรรคที่ 3

ร ม ร ร
ล ด ล ล
ด ฟ ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ด ม ร ซ
ร ม ฟ ล
ซ ฟ ด ฟ
ซ ฟ ม ร
ร ม ร ร
ล ด ล ล
ด ฟ ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ด ม ร ซ
ร ม ฟ ล
ซ ฟ ด ฟ
ซ ฟ ม ร
            ผู้เขียนคิดว่าในท่อนที่ 2 นี้ เป็นท่อนที่เอาไว้เก็บแรง เก็บกำลังเพื่อที่จะเอากำลังทั้งหมดนั้น
ไปใส่กลวิธีต่างๆ ในท่อนที่ 3 จึงได้สร้างสรรค์ทำนองให้เรียบขึ้น และรักษากำลังของผู้บรรเลง แต่ในท้ายวรรคที่ 3 นั้น ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ทำนองให้มีเสียงโดดเพื่อที่จะส่งทำนอง และส่งอารมณ์เพลงไปยังท่อน 3 ดังนี้ 

วรรคที่ 1

ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ล ท ล
รํ ล ท ด
ล ซ ร ม
ฟ ด ฟ ล
ซ ดํ ฟ ล
ซ ฟ ม ร
ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ล ท ล
รํ ล ท ด
ล ซ ร ม
ฟ ด ฟ ล
ซ ดํ ฟ ล
ซ ฟ ม ร
วรรคที่ 2

ด ม ร ม
ซ ม ล ซ
ม ซ ด ฟ
ม ร ด ล
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
ด ม ร ม
ซ ม ล ซ
ม ซ ด ฟ
ม ร ด ล
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
วรรคที่ 3

– ม ร ร
ล ด ล ล
ด ฟ ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ด ม ร ซ
ร ม ฟ ล
ซ ฟ ด ฟ
ซ ฟ ม ร
– ม ร ร
ล ด ล ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ดํ ซ ดํ ล
ดํ ร ดํ ล
ดํ ซ ดํ ล
ซ ฟ ม ร
 

            การเรียบเรียงทำนองในท่อนที่ 3 นั้น ในวรรคที่ 1 ทางของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี
นั้นคือ

วรรคที่ 1

ดํ ล ซ ร
ซ ม ร ด
รํ ดํ ท ล
ซ ล ท ดํ
ล ท ดํ รํ
ร ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ด ร ม ฟ
ดํ ล ซ ร
ซ ม ร ด
รํ ดํ ท ล
ซ ล ท ดํ
ล ท ดํ รํ
ร ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ด ร ม ฟ
ผู้เขียนได้เรียบเรียงให้มีทำนองที่เรียบ เพื่อเก็บแรงไว้สีในวรรคที่ 9 โดยเรียบเรียงเป็นดังนี้

วรรคที่ 1

ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ดํ ท ล
รํ ล ท ดํ
ล ท ดํ รํ
ร ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ด ร ม ฟ
ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ดํ ท ล
รํ ล ท ดํ
ล ท ดํ รํ
ร ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ด ร ม ฟ
และเมื่อบรรเลงกลับต้นท่อน 3 ผู้เขียนจึงเรียบเรียงให้มีการล้าหลังหรือย้อยจังหวะ ดังนี้

วรรคที่ 1 เที่ยวหลัง

ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ดํ ท ล
รํ ล ท ดํ
ล ท ดํ รํ
ร ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ด ร ม ฟ
ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ดํ ท ล
รํ ล ท ดํ
ล ท ดํ รํ
ร ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ด ร ม –
ฟ – ด ฟ
 
วรรคที่ 2 ทางรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี คือ

ด ร ด ฟ
ม ร ม ฟ
ม ร ด ร
ซ ร ม ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ล ซ ฟ
ซ ฟ ม ร
ม ร ด ซ
ด ร ด ฟ
ม ร ม ฟ
ม ร ด ร
ซ ร ม ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ล ซ ฟ
ซ ฟ ม ร
ม ร ด ท
ผู้เขียนจึงเรียบเรียง วรรคที่ 2 ใหม่ ในต้นวรรคนั้นใช้โน้ตที่ซ้ำกันเพื่อให้ผู้บรรเลงได้พักมือและออมแรงไว้ ส่วนในช่วงท้ายวรรคนั้นสร้างสรรค์จากทำนองไล่มือของระนาดทุ้ม ที่ปรากฏอยู่ในทางเดี่ยวของครูเจิม เรือนนาค ซึ่งหากบรรเลงระนาดทุ้มจะมีวิธีการตีมือให้มีเสียงโขยกเล็กน้อย ซึ่งฟังแล้วมีเสน่ห์ของเสียง และความปลั่งจำเพาะที่ชวนฟังเป็นอย่างมาก เมื่อนำมาปรับเป็นทางซออู้ ก็ได้อรรถรสไม่แพ้ทางระนาดทุ้ม ดังนี้

 

ด ด ด ฟ
ม ร ม ฟ
ม ร ด ร
ซ ร ม ฟ
ล ซ ฟ ล
ซ ฟ ซ ฟ
ม ฟ ม ร
ม ร ด ซ
ด ด ด ฟ
ม ร ม ฟ
ม ร ด ร
ซ ร ม ฟ
ล ซ ฟ ล
ซ ฟ ซ ฟ
ม ฟ ม ร
ม ร ด ท
 

วรรคที่ 2 เที่ยวหลังนั้น ในช่วงต้น เป็นวรรคต่อเนื่องมาจากวรรค 1 เมื่อมีล้าหลังมาจึงต้องมีการตัดโน้ตในวรรคที่ 2 ออกไป ทำให้ได้ทำนองดังนี้

 

ฟ – ด ฟ
ม ร ม ฟ
ม ร ด ร
ซ ร ม ฟ
ล ซ ฟ ล
ซ ฟ ซ ฟ
ม ฟ ม ร
ม ร ด ซ
ด ด ด ฟ
ม ร ม ฟ
ม ร ด ร
ซ ร ม ฟ
ล ซ ฟ ล
ซ ฟ ซ ฟ
ม ฟ ม ร
ม ร ด ท
 

วรรคที่ 3 ทางของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี คือ

 

รํ ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ม ฟ ม ร
ด ท ดํ รํ
ฟ ม ฟ ร
ม ฟ ม ฟ
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
รํ ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ม ฟ ม ร
ด ท ดํ รํ
ฟ ม ฟ ร
ม ฟ ม ฟ
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
 

ผู้เขียนได้เรียบเรียง วรรคที่ 3 ให้มีโน้ตที่ไม่ใช้นิ้วก้อย (ตัวหนา) เพื่อให้ผู้บรรเลงนั้นได้ออมกำลังไว้ หากผู้บรรเลงสีเหมือนกันทั้งสองรอบนั้น อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากนิ้วก้อยนั้น
เป็นนิ้วที่มีกำลังน้อย อีกทั้งในวรรคนี้แนวเพลงก็จะเร็วกว่าในท่อน 1 และ ท่อน 2 ผู้เขียนจึงเรียบเรียงทางดังต่อไปนี้

 

วรรคที่ 3 ที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น คือ

 

รํ ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ม ฟ ม ร
ด ท ดํ รํ
ฟ ม ฟ ร
ม ฟ ม ฟ
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
ซ ล ท ซ
ล ท ดํ รํ
ม ฟ ม ร
ด ท ดํ รํ
ฟ ม ฟ ร
ม ฟ ม ฟ
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
 

 

ในวรรคที่ 4 ทางของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี คือ

 

รํ ดํ ดํ ดํ
ซ ซ ม ซ
ม ล ซ ม
ร ม ซ ล
ท ล ซ ล
ท ล ซ ร
รํ ซ ท ล
ดํ ท รํ ดํ
รํ ดํ ดํ ดํ
ซ ซ ม ซ
ม ล ซ ม
ร ม ซ ล
ท ดํ รํ ดํ
ท ล ซ ร
รํ ซ ท ล
ดํ ท รํ ดํ
 

วรรคที่ 4 นั้น ผู้เขียนได้ปรับทางให้มีโน้ตที่ง่ายสำหรับผู้บรรเลงมากขึ้น และในท้ายวรรคนั้น ผู้เขียนเห็นว่าหากสีสองเที่ยวเหมือนกันจะเปลืองแรง และมีความเสี่ยงสูงต่อความผิดพลาด จึงได้แก้ไขทำนองไม่ให้มีนิ้วก้อยในท้ายวรรคแรกดังนี้

 

 วรรคที่ 4 ที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น คือ

 

ดํ รํ ดํ ดํ
ซ ซ ม ซ
ม ล ซ ม
ร ม ซ ล
ท ดํ รํ ดํ
ท ล ซ ร
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
ดํ รํ ดํ ดํ
ซ ซ ม ซ
ม ล ซ ม
ร ม ซ ล
ท ดํ รํ ดํ
ท ล ซ ร
รํ ซ ท ล
ดํ ท รํ ดํ
 

วรรคที่ 4 เที่ยวหลัง ผู้เขียนได้เรียบเรียงให้มีโน้ตที่น้อยลง เพื่อให้ผู้บรรเลงได้พักมือในช่วงต้นวรรค

 

– รํ ดํ ดํ
ซ ซ ม ซ
ม ล ซ ม
ร ม ซ ล
ท ดํ รํ ดํ
ท ล ซ ร
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
– รํ ดํ ดํ
ซ ซ ม ซ
ม ล ซ ม
ร ม ซ ล
ท ดํ รํ ดํ
ท ล ซ ร
รํ ซ ท ล
ดํ ท รํ ดํ
 

วรรคที่ 5 วรรคที่ 6 และวรรคที่ 7 ใช้ตามทางบรรเลงของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรีดังนี้

วรรคที่ 5

ฟ ฟ ด ฟ
ซ ล ท ดํ
ท ล ซ ฟ
ล ซ ฟ ด
วรรคที่ 6

ดํ ดํ ซ ดํ
รํ รํ ล รํ
ม ร ด ท
ล ท ดํ รํ
ม ด ร ม
ฟ ด ซ ฟ
ม ฟ ซ ฟ
ม ร ด ซ
ดํ ซ ดํ ดํ
รํ ล รํ รํ
ม ร ด ท
ล ท ดํ รํ
ม ด ร ม
ฟ ด ซ ฟ
ม ฟ ซ ฟ
ม ร ด ล
วรรคที่ 7

ดํ ซ ล ม
ซ ล ดํ ซ
ล ดํ รํ ล
ซ ล ดํ รํ
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ร ด ฟ
ม ฟ ซ ล
ด ร ม ซ
ร ม ซ ล
ม ซ ล ดํ
ซ ล ดํ รํ
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
 

 

 

ในวรรคที่ 8 ทางของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรีคือทำนองดังนี้

 

ฟ ม ร ฟ
ม ร ฟ ม
ร ม ฟ ซ
ดํ ล ล ล
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ฟ ม ร ฟ
ม ร ฟ ม
ร ม ฟ ซ
ดํ ล ล ล
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
 

ผู้เขียนได้สอดแทรกการใช้การสะบัดคันชัก และการใช้นิ้วตายในต้นวรรค ซึ่งการใช้นิ้วตายนี้
ครูร้อยโท รัตนโชติ (เฉลียว) เมืองแก้ว ได้ให้ความรู้แก่ผู้เขียนเมื่อครั้นต่อเพลงกราวใน ทาง
ครูย้อย เกิดมงคลไว้ว่า “ถ้าคนซออู้รู้จักการใช้นิ้วตายให้ถูกที่ คนซออู้จะสีได้ไหว พลิ้ว แต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็สีไม่ได้ ฉันเคยท้าปี๊ด (ครูสุพจน์ โตสง่า) สีเพลงมูล่ง เขาวางไม้เลยหล่ะเพราะฉันสีไหวมาก นี่หล่ะเพราะรู้จักใช้นิ้วตาย” (รัตนโชติ เมืองแก้ว, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2556) ในวรรคที่ 8 จึงมีทำนองดังต่อไปนี้

 

วรรคที่ 8

ฟ ม ร ฟ
ม ร ฟ ม
ร ม ฟ ซ
ดํ ล -ลลล
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ฟ ม ร ฟ
ม ร ฟ ม
ร ม ฟ ซ
ดํ ล -ลลล
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
 

ในวรรคที่ 9 นี้ เป็นวรรคสุดท้ายของท่อน 3 ในวรรคนี้ผู้บรรเลงจะต้องมีสมาธิที่ดี หากเหม่อลอยไม่มีสมาธิอาจจะทำให้เพลงขาด หรือบรรเลงพลาดได้ ในวรรคที่ 9 นี้ ผู้เขียนคิดว่าเป็นวรรคที่จะต้องแสดงศักยภาพของผู้บรรเลงออกมาให้มากที่สุด เพื่อให้คณะกรรมการเห็นว่าผู้บรรเลงได้ฝึกซ้อมมาอย่างยาวนาน ด้วยความตั้งใจ และมีความพลิ้ว ไหว ชัดเจนเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลพระราชทานนี้
ในรอบแรกผู้เขียนได้ใช้ทางของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี ทำนองดังนี้

 

วรรค 9

ด ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
ดํ ซ ล ซ
ฟ ซ ร ม
ฟ ด ฟ ซ
ดํ ล -ลลล
ร ซ ล ท
ดํ รํ ซ ดํ
ท ล ซ ล
รํ ดํ ท ล
ดํ ล ซ ม
ล ซ ม ร
ซ ม ร ด
ม ร ด ล
ม ซ ม ล
ซ ดํ ล รํ
ล ด รํ ดํ
ล ดํ ซ ล
ร ม ฟ ซ
ล ดํ ล ซ
ฟ ด ร ม
ฟ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ล ซ ฟ
ซ ฟ ม ร
ด ร ม ฟ
ด ร ม ซ
ร ม ซ ล
ม ซ ล ดํ
ซ ล ดํ รํ
 
 

เมื่อบรรเลงกลับต้นแล้ว ในวรรคที่ 9 ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงให้มีการแสดงศักยภาพขั้นสูง เช่น
การสะบัดคันชัก การบรรเลงกลอนโดดและพัน และการเอื้อนเสียงในตอนท้าย ซึ่งผู้บรรเลงสามารถทำได้เป็นอย่างดี มีทำนองเพลงดังต่อไปนี้

 

วรรคที่ 9 เที่ยวหลัง

ร ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
ล ร ล ซ
ฟ ซ ร ม
ฟ ด ฟ ซ
ดํ ล ลลล
ร ซ ล ท
ดํ รํ ซ ดํ
ท ล ซ ม
รํ ดํ ท ล
ดํ ล ซ ม
ฟ ซ ล ร
ม ฟ ซ ด
ม ร ด ล
ดํ ม ล ซ
ล ด ม ร
ม ล รํ ด
รํ ซ ดํ ล
ร ม ฟ ซ
ล -รํดํล ซ
ฟ ด ร ม
ฟ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ล ซ ฟ
ซ ฟ ม ร
ด ร ม ฟ
– ซ – ซ
-ลซม –ซล
– – – ดํ
-รํดํล –ดํรํ
 
           

            การเรียบเรียงทางเดี่ยวซออู้เพลงฉิ่งมูล่ง ชั้นเดียวนั้น แม้ดูผิวเผินอาจจะมองว่าไม่ยาก เนื่องจากเป็นเพลงที่มีวิธีการบรรเลงเก็บตลอดเพลง แต่หากพินิจ พิเคราะห์ ดูแล้วจะพบว่า
การเรียบเรียงเพลงในลักษณะนี้นั้น มีความยากพอสมควร เนื่องจากผู้เรียบเรียงจะต้องมีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดี รวมถึงจะต้องรู้กำลังของผู้ที่บรรเลงว่ามีกำลังนิ้วมากหรือน้อยเพียงใด และจะต้องเรียบเรียงทางให้ผู้บรรเลงสามารถแสดงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุด

 

เดี่ยวซออู้ เพลงฉิ่งมูล่ง ชั้นเดียว

อาจารย์สุรพงษ์ บ้านไกรทอง เรียบเรียงทางเดี่ยว

จากทางเดี่ยวซออู้ ของรองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี

 

ท่อน 1                                                                                                                                                       

วรรคที่ 1

ด ม ซ ดํ
ม ล ซ ม
ซ ม ร ด
– ร ด ด
ซ ล ดํ ซ
ล ซ ฟ ด
ร ม ฟ ซ
ซ ล ซ ซ
ด ร ด ด
ซ ม ล ซ
ดํ ล รํ ดํ
ซ ล ดํ ซ
ล ซ ฟ ด
ร ม ฟ ซ
วรรคที่ 2

ซ ล ซ ซ
ด ม ร ร
ด ร ฟ ซ
ล ซ ดํ ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ด ฟ ซ ล
ซ ล ซ ซ
ด ม ร ร
ด ร ฟ ซ
ล ซ ดํ ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ด ฟ ซ ล
วรรคที่ 3

ซ ร ซ ดํ
ท ดํ ท ดํ
ท ล ซ ล
รํ ล ท ด
ด ม ซ ล
ซ ล ดํ รํ
ม ร ด ล
ซ ดํ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ม ร
ม ร ด ฟ
ม ฟ ซ ล
 
ซ ร ซ ดํ
ท ดํ ท ดํ
ท ล ซ ล
รํ ล ท ด
ม ซ ม ล
ซ ดํ ล รํ
ร รํ ด รํ
ดํ ท ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ม ร
ม ร ด ฟ
ม ฟ ซ ล
 
 

 

วรรคที่ 4

ร ม ร ร
ล ดํ ล ล
ซ ล ซ ซ
ล ดํ ล ล
ซ ล ดํ รํ
ล ดํ ซ ดํ
ล ดํ ซ ล
ฟ ซ ร ฟ
ม ร ด ล
ซ ฟ ม ร
 
– ม ร ร
ล ดํ ล ล
ซ ล ซ ซ
ล ดํ ล ล
ซ ล ดํ รํ
ล ดํ ซ ดํ
ล ดํ ซ ล
ฟ ซ ร ฟ
ม ร ด ล
ซ ฟ ม ร
 
 

ท่อน 1 เที่ยวหลัง

วรรคที่ 1

ซ ล ซ ซ
ด ร ด ด
ซ ล ซ ซ
ดํ รํ ดํ ดํ
ซ ล ดํ ซ
ล ซ ฟ ด
ร ม ฟ ซ
ซ ล ซ ซ
ด ร ด ด
ซ ม ล ซ
ดํ ล รํ ดํ
ซ ล ดํ ซ
ล ซ ฟ ด
ร ม ฟ ซ
วรรคที่ 2

ซ ล ซ ซ
ด ม ร ร
ด ร ซ ฟ
ล ซ ด ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ด ฟ ซ –
ล – ซ ซ
ด ม ร ร
ด ร ซ ฟ
ล ซ ด ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ด ฟ ซ ล
วรรคที่ 3

ซ ร ซ ดํ
ท ดํ ท ดํ
ท ล ซ ล
รํ ล ท ดํ
ด ม ซ ล
ซ ล ดํ รํ
ม ร ด ล
ซ ดํ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ม ร
ม ร ด ฟ
ม ฟ ซ ล
 
ซ ร ซ ดํ
ท ดํ ท ดํ
ท ล ซ ล
รํ ล ท ดํ
ม ซ ม ล
ซ ดํ ล รํ
ร รํ ด รํ
ดํ ท ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ม ร
ม ร ด ฟ
ม ฟ ซ ล
 
วรรคที่ 4

ร ม ร ร
ล ดํ ล ล
ซ ล ซ ซ
ล ดํ ล ล
ซ ล ดํ รํ
ล ดํ ซ ดํ
ล ดํ ซ ล
ฟ ซ ร ฟ
ม ร ด ล
ซ ฟ ม ร
 
ร ม ร ร
ล ดํ ล ล
ซ ล ซ ซ
ล ดํ ล ล
ซ ล ดํ รํ
ล ดํ ซ ดํ
ล ดํ ซ ล
ฟ ซ ร ฟ
ม ร ด ล
ซ ฟ ม ร
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่อน 2

วรรคที่ 1

ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ล ท ล
รํ ล ท ด
ล ซ ร ม
ฟ ด ฟ ล
ซ ดํ ฟ ล
ซ ฟ ม ร
ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ล ท ล
รํ ล ท ด
ล ซ ร ม
ฟ ด ฟ ล
ซ ดํ ฟ ล
ซ ฟ ม ร
วรรคที่ 2

ด ม ร ม
ซ ม ล ซ
ม ซ ด ฟ
ม ร ด ล
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
ด ม ร ม
ซ ม ล ซ
ม ซ ด ฟ
ม ร ด ล
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
วรรคที่ 3

– ม ร ร
ล ด ล ล
ด ฟ ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ด ม ร ซ
ร ม ฟ ล
ซ ฟ ด ฟ
ซ ฟ ม ร
– ม ร ร
ล ด ล ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ดํ ซ ดํ ล
ดํ ร ดํ ล
ดํ ซ ดํ ล
ซ ฟ ม ร
กลับต้นท่อน 2

 

ท่อน 3

วรรคที่ 1

ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ดํ ท ล
รํ ล ท ดํ
ล ท ดํ รํ
ร ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ด ร ม ฟ
ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ดํ ท ล
รํ ล ท ดํ
ล ท ดํ รํ
ร ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ด ร ม ฟ
วรรคที่ 2

ด ด ด ฟ
ม ร ม ฟ
ม ร ด ร
ซ ร ม ฟ
ล ซ ฟ ล
ซ ฟ ซ ฟ
ม ฟ ม ร
ม ร ด ซ
ด ด ด ฟ
ม ร ม ฟ
ม ร ด ร
ซ ร ม ฟ
ล ซ ฟ ล
ซ ฟ ซ ฟ
ม ฟ ม ร
ม ร ด ท
วรรคที่ 3

รํ ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ม ฟ ม ร
ด ท ดํ รํ
ฟ ม ฟ ร
ม ฟ ม ฟ
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
ซ ล ท ซ
ล ท ดํ รํ
ม ฟ ม ร
ด ท ดํ รํ
ฟ ม ฟ ร
ม ฟ ม ฟ
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
วรรคที่ 4

ดํ รํ ดํ ดํ
ซ ซ ม ซ
ม ล ซ ม
ร ม ซ ล
ท ดํ รํ ดํ
ท ล ซ ร
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
ดํ รํ ดํ ดํ
ซ ซ ม ซ
ม ล ซ ม
ร ม ซ ล
ท ดํ รํ ดํ
ท ล ซ ร
รํ ซ ท ล
ดํ ท รํ ดํ
วรรคที่ 5

ฟ ฟ ด ฟ
ซ ล ท ดํ
ท ล ซ ฟ
ล ซ ฟ ด
วรรคที่ 6

ดํ ดํ ซ ดํ
รํ รํ ล รํ
ม ร ด ท
ล ท ดํ รํ
ม ด ร ม
ฟ ด ซ ฟ
ม ฟ ซ ฟ
ม ร ด ซ
ดํ ซ ดํ ดํ
รํ ล รํ รํ
ม ร ด ท
ล ท ดํ รํ
ม ด ร ม
ฟ ด ซ ฟ
ม ฟ ซ ฟ
ม ร ด ล
วรรคที่ 7

ดํ ซ ล ม
ซ ล ดํ ซ
ล ดํ รํ ล
ซ ล ดํ รํ
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ร ด ฟ
ม ฟ ซ ล
ด ร ม ซ
ร ม ซ ล
ม ซ ล ดํ
ซ ล ดํ รํ
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
วรรคที่ 8

ฟ ม ร ฟ
ม ร ฟ ม
ร ม ฟ ซ
ดํ ล -ลลล
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ฟ ม ร ฟ
ม ร ฟ ม
ร ม ฟ ซ
ดํ ล -ลลล
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
วรรคที่ 9

ด ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
ดํ ซ ล ซ
ฟ ซ ร ม
ฟ ด ฟ ซ
ดํ ล -ลลล
ร ซ ล ท
ดํ รํ ซ ดํ
ท ล ซ ล
รํ ดํ ท ล
ดํ ล ซ ม
ล ซ ม ร
ซ ม ร ด
ม ร ด ล
ม ซ ม ล
ซ ดํ ล รํ
ล ด รํ ดํ
ล ดํ ซ ล
ร ม ฟ ซ
ล ดํ ล ซ
ฟ ด ร ม
ฟ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ล ซ ฟ
ซ ฟ ม ร
ด ร ม ฟ
ด ร ม ซ
ร ม ซ ล
ม ซ ล ดํ
ซ ล ดํ รํ
 
 

ท่อน 3 เที่ยวหลัง

วรรคที่ 1

ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ดํ ท ล
รํ ล ท ดํ
ล ท ดํ รํ
ร ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ด ร ม ฟ
ด ร ม ร
ซ ม ร ด
ซ ดํ ท ล
รํ ล ท ดํ
ล ท ดํ รํ
ร ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ด ร ม –
วรรคที่ 2

ฟ – ด ฟ
ม ร ม ฟ
ม ร ด ร
ซ ร ม ฟ
ล ซ ฟ ล
ซ ฟ ซ ฟ
ม ฟ ม ร
ม ร ด ซ
ด ด ด ฟ
ม ร ม ฟ
ม ร ด ร
ซ ร ม ฟ
ล ซ ฟ ล
ซ ฟ ซ ฟ
ม ฟ ม ร
ม ร ด ท
วรรคที่ 3

รํ ซ ล ท
ล ท ดํ รํ
ม ฟ ม ร
ด ท ดํ รํ
ฟ ม ฟ ร
ม ฟ ม ฟ
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
ซ ล ท ซ
ล ท ดํ รํ
ม ฟ ม ร
ด ท ดํ รํ
ฟ ม ฟ ร
ม ฟ ม ฟ
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
วรรคที่ 4

– รํ ดํ ดํ
ซ ซ ม ซ
ม ล ซ ม
ร ม ซ ล
ท ดํ รํ ดํ
ท ล ซ ร
ซ ร ซ ล
รํ ล ท ดํ
– รํ ดํ ดํ
ซ ซ ม ซ
ม ล ซ ม
ร ม ซ ล
ท ดํ รํ ดํ
ท ล ซ ร
รํ ซ ท ล
ดํ ท รํ ดํ
วรรคที่ 5

ฟ ฟ ด ฟ
ซ ล ท ดํ
ท ล ซ ฟ
ล ซ ฟ ด
วรรคที่ 6

ดํ ซ ดํ ดํ
รํ ล รํ รํ
ม ร ด ท
ล ท ดํ รํ
ม ด ร ม
ฟ ด ซ ฟ
ม ฟ ซ ฟ
ม ร ด ซ
ดํ ดํ ซ ดํ
รํ รํ ล รํ
ม ร ด ท
ล ท ดํ รํ
ม ด ร ม
ฟ ด ซ ฟ
ม ฟ ซ ฟ
ม ร ด ล
วรรคที่ 7

ดํ ซ ล ม
ซ ล ดํ ซ
ล ดํ รํ ล
ซ ล ดํ รํ
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ร ด ฟ
ม ฟ ซ ล
ด ร ม ซ
ร ม ซ ล
ม ซ ล ดํ
ซ ล ดํ รํ
ฟ ซ ล ซ
ดํ ล ซ ฟ
ม ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
วรรคที่ 8

ฟ ม ร ฟ
ม ร ฟ ม
ร ม ฟ ซ
ดํ ล ลลล
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
ฟ ม ร ฟ
ม ร ฟ ม
ร ม ฟ ซ
ดํ ล ลลล
ดํ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ร ดํ ล
ซ ฟ ม ร
วรรคที่ 9

ร ฟ ซ ล
ซ ฟ ม ร
ล ร ล ซ
ฟ ซ ร ม
ฟ ด ฟ ซ
ดํ ล ลลล
ร ซ ล ท
ดํ รํ ซ ดํ
ท ล ซ ม
รํ ดํ ท ล
ดํ ล ซ ม
ฟ ซ ล ร
ม ฟ ซ ด
ม ร ด ล
ดํ ม ล ซ
ล ด ม ร
ม ล รํ ด
รํ ซ ดํ ล
ร ม ฟ ซ
ล -รํดํล ซ
ฟ ด ร ม
ฟ ล ซ ฟ
ด ฟ ซ ล
ดํ ล ซ ฟ
ซ ฟ ม ร
ด ร ม ฟ
– ซ – ซ
-ลซม –ซล
– – – ดํ
-รํดํล –ดํรํ