ผลงานวิชาการ

  1. รัตนสุดา สุภดนัยสร , ธีรถวัลย์ ปานกลาง,จุรีพร ศรีชุมแสง.(2562).การออกแบบและสร้างระบบวัดดัชนีมวลกาย(BMI) อัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วารสารเทพสตรี I-TECH, 14(2),14-26.
  2. รัตนสุดา สุภดนัยสร และ ธีรถวัลย์ ปานกลาง.(2561).ระบบควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย NETPIE. วารสารเทพสตรี I-TECH, 13(1), 19-28. 
  3. ธีรถวัลย์ ปานกลาง, ธัญนพ นิลกำจร,ปริวัตร คำทา, ณัฐวจี อินเล็ก,ธนพร อึ๊งมงคลชัย,รัตนสุดา สุภดนัยสร และพงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ2.(2561).การออกแบบและสร้างเครื่องบดบอลมิลล์สําหรับการเตรียมตัวนํายวดยิ่ง Y134. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23 (2), 792-801.
  4. ธีรถวัลย์ ปานกลาง,รัตนสุดา สุภดนัยสร, สายัณ พุทธลา และ ชลิต วณิชยานันต์. การศึกษาการเคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กผ่านการจัดเรียงแม่เหล็กแบบฮอลแบ็ค. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,13(1),155-163.
  5. Rattanasuda S.,Theerathawan P., Chalit W.(2018) Determination of Cu2+ and Cu3+ by titration in Y134 and Y145 superconductor. Materialstoday :Proceedings, pp.1496-1490.