ผลของแป้งข้้าวดััดแปลงต่่อการรอดชีีวิิตของโพรไบโอติิกส์ Lactiplantibacillus plantarum BL60a ในเยลลี่ซิินไบโอติิกส์ ผสมข้้าวหมาก

อาหารที่่มีโพรไบโอติิกส์์เป็นองค์์ประกอบจััดเป็นอาหารเพื่อสุุขภาพ โดยสิ่่งสำคััญอย่่างหนึ่งคืือการมีปริิมาณ
โพรไบโอติิกส์์ที่่มีชีวิตสููงในผลิิตภััณฑ์์ งานวิจััยนี้มีวััตถุุประสงค์์เพื่อพััฒนาเยลลี่่ซิินไบโอติิกส์์ผสมข้้าวหมากที่่ช่่วย
คงปริิมาณการรอดชีีวิิตของโพรไบโอติิกส์์ไว้้ได้้สููงหลัังการเก็็บรัักษา ยีีสต์์และราได้้ถููกแยกมาจากลููกแป้งข้้าวหมาก
เพื่่อใช้้เป็นหััวเชื้อในการทำข้้าวหมาก โดยได้้ยีีสต์์สายพัันธุ์์ Saccharomycopsis oxydans YKa22f และ
Wickerhamomyces lynferdii YKa22f และราสายพัันธุ์์ Aspergillus flavus MA22d และ A. oryzae MSri30a
โดยเยลลี่่ซิินไบโอติิกส์์ผสมข้้าวหมากในการทดลองนี้มีี 4 สููตร ประกอบด้้วยสููตรที่่ไม่่มีีพรีีไบโอติิกส์์ (GL01) ผสม
อิินนููลิิน (GL02) ฟรุุกโตโอลิิโกแซคคาไรด์์ (GL03) และผสมแป้งข้้าวดััดแปลง (GL04) พบว่่าเยลลี่่ซิินไบโอติิกส์์ผสม
ข้้าวหมากทั้ง 4 สููตรมีีกิิจกรรมต้้านอนุุมููลอิิสระแม้้เก็็บเป็็นเวลา 2 เดืือน อีีกทั้งยัังพบว่่าภายหลัังการเก็็บเป็นเวลา
2 เดืือน สููตรที่่มีีแป้งข้้าวดััดแปลงมีีการรอดชีีวิิตของโพรไบโอติิกส์์ Lactiplantibacillus plantarum BL60a สููงกว่่า
สููตรอื่่นอย่่างมีีนััยสำคััญ ดัังนั้นการเตรีียมเยลลี่จากโพรไบโอติิกส์์และพรีีไบโอติิกส์์เสริิมข้้าวหมากสามารถประยุุกต์์
ใช้้เป็็นอาหารเพื่่อสุุขภาพโพรไบโอติิกส์์ได้้