ผลของแป้งข้าวดัดแปลงต่อการรอดชีวิตของโพรไบโอติกส์ Lactiplantibacillus plantarum BL60a ในเยลลี่ซินไบโอติกส์ผสมข้าวหมาก

https://link.bsru.ac.th/sjg