ผลของสารเคลือบผิวต่อการทำแห้งด้วยลมร้อน คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระของมะม่วงอบแห้ง

กุหลาบ สิทธิสวนจิก, ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย, พีรยา โชติถนอม และ วิมลศิริ โยธคล. (2566). ผลของสารเคลือบผิวต่อการทำแห้งด้วยลมร้อน คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระของมะม่วงอบแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 28(1), (รอการตีพิมพ์เผยแพร่)