ผลของระยะเวลาในการแช่ต่ออัตราการมีชีวิตของเมล็ดและปริมาณกาบาของข้าวฮางงอกและข้าวกล้องงอก