ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา และศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการศึกษาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา เป็นการวิจัยเอกสาร โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบสอบถามเรื่องผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อผลการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละด้าน คือ  1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทักษะทางดนตรีหรือด้านทักษะพิสัย และ 7) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้(ถ้ามี)

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. ความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาสามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย เพื่อการอาชีพ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) และหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 ครบถ้วนในทุกผลการเรียนรู้ และมีการเพิ่มความเฉพาะทางในศาสตร์ดนตรีระบุให้ชัดเจนในผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย(ทักษะทางดนตรี) ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 กำหนด ซึ่งแสดงถึงความชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทั้งในหลักสูตรทางด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก (2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี) ครบถ้วนในทุกผลการเรียนรู้ และมีการเพิ่มผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย(ทักษะทางดนตรี) โดยเชื่อมโยงจากผลการเรียนรู้ด้านความรู้ในเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี) ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรมีความชัดเจนในการผลิตบัณฑิตครูดนตรีให้มีทักษะของนักปฏิบัติทั้งในหลักสูตรทางด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก และสามารถนำไปสู่การถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา มีระดับความคิดเห็นต่อผลการเรียนรู้ของตนเองของแต่ละหลักสูตรอยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกรายการและทุกด้าน