ผญา : อรรถรส อีสานถิ่น ศิลป์ภาษา

   “ผญา” ถือเป็นภูมิปัญญาด้านศิลปะในการใช้ภาษาของคนอีสาน โดยนําภาษาถิ่นของตนมาเรียงร้อยถ้อยคําให้ได้อรรถรส ใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ อุดมการณ์ ฯลฯ ซึ่งมีความแนบแน่นอยู่กับวิถีชีวิตของคนอีสานตั้งแต่เกิดไปจนตาย ดังนั้น ผญา จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ ต่อยอด และสืบทอดเพื่อให้ภูมิปัญญาอันมีค่ายิ่งนี้ได้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกอีสานให้ได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบมาจวบจนปัจจุบัน