ปูพื้นฐาน UNPLUGGED CODING สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตอนที่ 2

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560

https://link.bsru.ac.th/utf