ปัญหาและอุปสรรคในเส้นทางการเป็นศิลปินหนังตะลุงหญิงจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/154037/112122