ปัญหาการศึกษา ความล้มเหลวของการศึกษากับทางออกของปัญหา

วรุณรัตน์ คนซื่อ. (2567). ปัญหาการศึกษา ความล้มเหลวของการศึกษากับทางออกของปัญหา. สาขาวิชา    
         บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
         ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.