1.ปัญญา สำราญหันต์ และสวัสดิ์ ทองสิน “The Development of Transportation Route by Liner Programming Model and Heuristics” การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ร่วมฉลองครบรอบ ๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.