ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างในการศึกษา : ChatGPT ในบทบาทของเครื่องมือทางการศึกษา (Generative AI in Education: ChatGPT as an educational tool)

https://medium.com/@jutima.me/ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างในการศึกษา-chatgpt-ในบทบาทของเครื่องมือทางการศึกษา-92547f86f9ee