ปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทำงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา The factors affecting determination in doing research (R2R) of academic and supporting staff in Bansomdejchaopraya Rajabhat University.