ปลากะตักปรุงรส : ปลาเล็กๆ กับความหวังครั้งใหม่ของชาวชุมชนบ้านกระซ้าขาว งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5

ผู้วิจัย : ธีร์วรา บวชชัยภูมิ, รัชนก ปัญญาสุพัฒน์, ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์, รัตนา บุญอ่วม,
นิวัฒน์ ประสิทธิวรวิทย์และ บุญถึง สัมมาโภชน์

งานการประชุม
วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕ 

The 5 th INTERNATIONAL MULTICONFERENCE OF
MANAGEMENT SCIENCE 2021 ( IMMS 2021) , THEME “Business Sustainability and Digital
Transformation” วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 – ๑๖.๓๐ น. ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และทางออนไลน์ โดยมีการนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์