ปรากฏการณ์วอชแบคของการสอบมาตรฐานความรู้ ภาษาจีนกลาง (HSK) ที่ส่งผลต่อการสอนและ การเรียนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย

https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jhusocbru/article/view/1440