ปรับมุมคิดกับ “การสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล”

การสื่อสาร อาศัยทฤษฏีการสื่อสารที่ใช้ประกอบการอธิบายได้ง่ายที่สุด คือ ทฤษฎีการสื่อสารของเบอร์โล (Berio) นั้นคือ S.M.CR. ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Sender) , เนื้อหา (Massage) , ช่องทางการสื่อสาร (Channal) , ผู้รับสาร (Reciever) ซึ่งการสื่อสารเนื้อหาดิจิทัล เราสามารถระบุตำแหน่งต่างๆ ตามโมเดลได้ กล่าวคือ ผู้ส่งสาร (Sender) = นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator) เนื้อหา (Massage) = เนื้อหา (Content) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) = แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ผู้รับสาร (Reciever) = กลุ่มเป้าหมาย (Audience)

โดยพื้นฐานแล้วสำหรับผู้ส่งสารมือใหม่ หรือผู้เริ่มต้นทำคอนเทนต์มักเริ่มต้นจากความถนัดหรือความสนใจส่วนตัว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ส่งสารควรคิดจาก “ผู้รับสาร” เป็นหลัก จุดนี้เป็นสิ่งที่ผู้ส่งส่งสารต้องปรับวิธีคิด ซึ่งสามารถอาศัยหลักคิดได้………..

อ่านต่อ  —->  คลิก

#BSRU   #DCC  
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา