ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์

กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปรัชญาการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการศึกษา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
ในการนำแนวคิดของปรัชญาการศึกษาลัทธิต่าง ๆ มาใช้ในการกำหนดองค์ประกอบของการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรนั้น ย่อมที่จะส่งผลแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผล ทั้งนี้อาจเป็นการยากสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยที่จะนำหลักการแนวคิดของปรัชญาการศึกษาเพียงปรัชญาเดียวมาใช้ในการพัฒนาการศึกษษ ในทางปฏิบัติจริงจึงดำเนินการในลักษณะผสมผสานปรัชญาการศึกษา

โดยแต่ละปรัชญาการศึกษามีเนื้อหาที่มีความแตกต่างกัน อันได้แก่ ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (Essentialism) ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (Perenialism) ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม หรือปรัชญาการศึกษาสวภาพนิยม (Existentialism) ปรัชญาการศึกษาปรัชญาวิเคราะห์ (Philosophical Analysis) ผู้เขียนสรุปรายละเอียดของปรัชญาการศึกษาได้ดังแนบ

https://bsru-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thidarat_ta_o365_bsru_ac_th/EUQVb91sPPlEkONKLZvs-H4BFqLKVpLym5LDSPMkqBvIcA?e=GDGsiY

เอกสารอ้างอิง

ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์. (2565). เอกสารคำสอนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สงัด อุทรานันท์. (2532). พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุรวดี รุจิเกียรติติจร. (2535). ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. ขอนแก่น. ขอนแก่นการพิมพ์.