ประเมินผลโครงการ “อาเซียนเรียนรู้” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษา กรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการ “อาเซียนเรียนรู้” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2)เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการ “อาเซียนเรียนรู้” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การวิจัยประเมินผลโครงการครั้งนี้ เป็นการประเมินที่ยึดเกณฑ์ตัดสินตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model คือการศึกษาบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงานและผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจ านวน 495 คนและใช้สูตรคำนวณของยามาเน (Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 222 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับชนิดตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน