ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับปัจจัยประสิทธิผลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร 2)ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอคลองลานจังหวัดก้าแพงเพชร 3)ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรที่เป็นผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานส่วนต้าบล ผู้ดูแลเด็ก ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองทั้งหมดรวม 200คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ชนิดตรวจสอบรายการสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชรในภาพรวมอยู่ในระดับมากและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ลักษณะสภาพแวดล้อม ลักษณะพนักงาน และลักษณะขององค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชรอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน พบว่าผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน มีจ้านวนไม่เพียงพอกับเด็กเล็ก อาคารสถานที่คับแคบและขาดสนามเด็กเล่น