ประสาทรับความรู้สึกทั้ง 7 กับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ประสาทรับความรู้สึก ( Sensory Integration :  SI ) เป็นกระบวนการการทำงานทางประสาทสัมผัส และพฤติกรรม เข้าสู่กระบวนการจัดระเบียบ คัดกรองกับข้อมูล และสิ่งต่างๆที่กระตุ้นร่างกายผ่านการรับความรู้สึกและสั่งให้ร่างกายแสดงออกมา เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจวัตรประจำวันต่างๆที่มีผลต่อการเรียนรู้ พัฒนาการ และอารมณ์ โดยทฤษฏีนี้ยังมีความเชื่อว่าความบกพร่องของกระบวนการรับความรู้สึก (Impaired of Sensory Processing) จะนำไปสู่ปัญหาทางพฤติกรรม (Functional Problem) อ่านเพิ่มเติม