ประวัติศาสตร์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสยาม พ.ศ. 2439 ถึง 2478: การทำให้ทันสมัยในบริบทอาณานิคม

บทคัดย่อ
งานศึกษาเรื่อง “ประวัติศาสตร์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสยาม พ.ศ. 2439-2478: การทำให้ทันสมัยในบริบทอาณานิคม” มุ่งวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศสยาม ณ ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความทันสมัยภายใต้บริบทของยุค อาณานิคมโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 1) โครงการด้านการผดุงครรภ์และการพยาบาลของชนชั้นปกครองสยามที่มีบทบาทของสตรีเข้าไปเกี่ยวข้องจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของพระราชวงศ์ในสายตาชาวโลก และยังเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ส่งเสริมอำนาจให้แก่ชนชั้นปกครอง รวมถึงอำนาจของรัฐสยามในเวลาต่อมา 2) กระบวนการรับอุดมการณ์และคุณลักษณะของวิชาชีพการผดุงครรภ์และการพยาบาลจากตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทย เป็นการรับที่มีการต่อรอง เพื่อปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมสยามในเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทของสังคมในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์

อ่านต่อ