ปฏิกิริยารีดอกซ์ โดยอาจารย์วาทินี จันมี

http://scimooc.bsru.ac.th/file/article/20200227-063653.pdf