บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review): โหล : 12 ปี ที เค พาร์ค สารพันเรื่องราวหลากหลายความคิดว่าด้วย การเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวมบทความ จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับงานประชุมวิชาการสหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 หัวข้อ “Better Library and Learning Space : Trends and Ideas” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้มาเป็นเวลาครบ 12 ปี จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อหนังสือให้มีนัยพ้องกับช่วงเวลาที่มาบรรจบกันนี้

          ในโลกยุคปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 21)  อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ทำให้พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและรูปแบบวิธีการเข้าถึงสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อห้องสมุดทั่วโลกรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป ห้องสมุดบางแห่งต้องปิดตัวยุติการให้บริการ บางแห่งยังคงให้บริการอยู่แต่มีผู้ใช้บริการน้อยลงมาก คงมีห้องสมุดเพียงจำนวนไม่มากนักที่สามารถปรับตัวตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและหลากหลาย ภายในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความที่นำเสนอห้องสมุดที่สามารถดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

อ่านต่อ…