บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review): ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ

ภายในหนังสือเล่มนี้ ได้คัดเอาข้อเขียน บทวิจารณ์ต่าง ๆ ของผู้เขียนที่ลงพิมพ์ในที่ต่าง ๆ มารวบรวมไว้ โดยแบ่งเป็นภาค ๆ ตามเนื้อหา มีทั้งหมด 6 ภาค ดังนี้

          ภาคที่หนึ่ง “ชวนอ่าน” เป็นการชวนอ่านวรรณคดี 5 เรื่อง ได้แก่ สามก๊ก สังข์ทอง ขุนช้าง-ขุนแผน พระลอ และเชคสเปียร์  โดยผู้เขียน (ส. ศิวรักษ์) เห็นว่า คนไทยส่วนมากยังอ่านหนังสือกันน้อย แม้แต่หนังสือวรรณคดีของชาติตนเองก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ผู้เขียนจึงตั้งใจจะเชิญชวนผู้อ่านให้หันมาสนใจวรรณคดีไทย ด้วยการชักนำโดยพยายามกล่าวแต่สิ่งดีเป็นสำคัญ ซึ่งผิดกับการวิจารณ์หนังสือโดยทั่วไปที่พยายามมองหาทั้งแง่ดีและแง่เสีย ถึงแม้จะกล่าวแต่แง่ดี แต่ก็เป็นการวิจารณ์ที่ต่างไปจากการวิจารณ์วรรณคดีของผู้วิจารณ์ท่านอื่นๆ ดังที่ ปรานี เจียรดิษฐ์อาภรณ์ ได้วิจารณ์หนังสือเล่มนี้ไว้ว่า

อ่านต่อ…