บทบาทสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย โดยอิมามวุฒิวัย หวังบู่ และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยายและสนทนา  บทบาทสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย https://link.bsru.ac.th/44u โดยอิมามวุฒิวัย หวังบู่ และ อ.ศักดา เซะวิเศษ