ถามอย่างไรให้ผู้ตอบใช้ความคิดขั้นสูงกว่าความจำ

                  การถามเป็นเทคนิคหนึ่งที่นำมาใช้พัฒนาความคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้ เพราะสิ่งแรกที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะทำเมื่อถูกถามคือคิดหาคำตอบที่ถูกที่สุดโดยใช้กระบวนการทางสมองเริ่มต้นจากการนำข้อมูลที่ตนเองรับรู้มาจัดระบบแล้วพินิจพิจารณากลั่นกรองก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งคือคำถามนั่นเอง คุณครูหลายท่านนิยมใช้คำถามกระตุ้นความคิดของผู้เรียน เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในการสร้างสื่ออุปกรณ์ แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าจะถามอย่างไรใหผู้เรียนนำความคิดขั้นสูงมาใช้ในการตอบ สภาพปัญหาที่ยังพบอยู่ทั่วไปในโรงเรียน คือ มีข้อสอบและแบบฝึกหัดมากมายที่เต็มไปด้วยคำถามวัดความจำที่ไม่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมความคิดของนักเรียน ควรแก้ปัญหาโดยการนำคำถามความจำเหล่านั้นมาปรับเปลี่ยนเสียใหม่ให้นักเรียนใช้ความคิดขั้นสูงขึ้น ในบทความนี้เสนอแนวทางการเปลี่ยนคำถามให้วัดความคิดขั้นสูงกว่าความจำ ไว้ 7 แนวทาง   อ่านบทความที่นี่