บทความ

ประณีต ม่วงนวล, วรุณรัตน์  คนซื่อ, จริยาภรณ์  เจริญชีพ, พงษ์พันธ์ นารีน้อย, และพินโย  พรมเมือง.  (2561). การศึกษาผล
          สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเสวนาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันอาชีวศึกษา
          ภาคกลาง 4. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ 2561 “วิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้.
          (20 กรกฎาคม 2561). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

จริยาภรณ์  เจริญชีพ, วรุณรัตน์  คนซื่อ, และอารีย์ รุ่งแสง.  (2562).  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการบริการวิชาการให้  
          แก่ชุมชนในด้านแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองด้วยวิธีการ coaching.  (หน้า 1267-1276). ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
          วิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน.” (1 มีนาคม
          2562). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

อัมพร  แสงอรุณไพศาล, ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน, จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์, อภิญญา  หนูมี, ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์,
          วรุณรัตน์ คนซื่อ, เนตร  โพธิ์เขียว, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว, และประสงค์  ผ่องภิรมย์. (2563, ก.ค.-ธ.ค.). การศึกษาสภาพ
          การใช้บริการหนังสือพิมพ์ไอคิวนิวส์คลิป และนิวส์เซ็นเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
          บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสารสนเทศ. 19(2).

Charoensheep, J. and Khonsue, W.  (2020). Factor analysis effecting of tourism decision of one trip tour
          in Thonburi Bangkok Thailand. (p.10)  in Int’I Conference Proceedings 24th KYOTO+JAPAN International
          Conference on Business, Education, Humanities an Social Science (KBEKSS+20). (March 19-21, 2020).
          Kyoto, Japan.