บทความ

บทความวิชาการ

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน. (2565). แนวทางการสร้างสรรค์บทเพลง “ฮอร์นแห่งสยาม” ประพันธ์สำหรับวงฮอร์น 5 ชิ้น. วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม. 21(1), 166-186. (TCI2)

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2565). แนวทางการออกแบบกิจกรรมนอกสถานที่เป็นฐานการเรียนรู้และพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 13(1), 203-216. (TCI2)

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2564). การพัฒนาผู้บรรเลงวงดุริยางค์เครื่องลมระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 15(2). 227-248. (TCI2)

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2564). แนวทางการวัดและประเมินผลทักษะการบรรเลงตามสภาพจริงสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม. วารสารดนตรีรังสิต. 16(2), 1-15. (TCI1)

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2564). การสอนดนตรีแบบโคดาย : สู่การพัฒนากิจกรรมดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารฟ้าเหนือ. 12(1), 1-20.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ, ศุภพร สุวรรณภักดี และสุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2563). สุมหัวคอนเสิร์ต : การวางแผนและพัฒนาการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ. 2(2), 89-106.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2562). ครูดนตรี กับการป้องกันสิทธิและคุ้มครองเด็ก. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จ, 1(2), 149-160.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. (2562). สุมหัวคอนเสิร์ต : กระบวนการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จ, 1(2), 33-50.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2562). การจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จ, 1(1), 95-108.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2562). 4In แนวทางการสร้างเสียงการบรรเลงของวงดุริยางค์เครื่องลม. วารสารสุริยวาทิต. 6(2). 60-74.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2561). การจัดการเรียนการสอนพื้นฐานทฤษฎีดนตรี ระดับอุดมศึกษาด้วยการเรียนแบบร่วมมือกัน. วารสารสุริยวาทิต, 5(3), 18-21.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2560). การเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนรายวิชา “จิตวิทยาสำหรับครูดนตรี”ตามแนวทางของศตวรรษที่21เพื่อการผลิตครูดนตรียุคใหม่สู่สังคม. วารสารสุริยวาฑิต, 4(2), 12-15.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2562). นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เขตธนบุรีด้วยกิจกรรมทางดนตรี งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ทิศทางศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21 : ตัวตน ชุมชนสังคม โลก วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเอชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

Tissadikun, Natsarun. (2015). How to Improve Tone Quality of A School Band?.In PGVIM  International Symposium 2015 :  Classical Music of ASEAN on The World Stage 2015. 25-28 September  2015, Thailand, PrincessGalyani  Vadhana Institute of Music, 60- 65.

 

บทความวิจัย

Natsarun Tissadikun. (2022). Using music activities to  develop music skills, behavior and personality of the elderly in the Thonburi District of Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences. 43(3), 789-796. (SCOPUS Q2)

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ, ธีระวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ และจีระพันธ์ อ่อนเถื่อน. (2564). ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาโสตประสาท วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ, 3(2). 57-74.

Tissadikun, Natsarun, Panus Tongkarnpanich and Warinthorn Srisiadngam. (2020). The Process of Music Activities for the Elderly of Thonburi District inThailand In PGVIM International Symposium 2020 : Music and Socio-Cultural Development.24-30 August 2020, Thailand, Princess Galyani Vadhana Institute of Music (Online).

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. (2562). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกันสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารดนตรีรังสิต, 14(1). 68-81. (TCI1)

Tissadikun, Natsarun. (2017). Western Music Theory Development throughCo-Operative Learning Processes. In PGVIM  International Symposium 2017 : Music Myths & Realities 2017. 29-31 August 2017, Thailand,Princess Galyani  Vadhana Institute of Music, 69-75.

Tissadikun, Natsarun. (2016). Quality Of Education Provided For Thai University StudentsMajoring In French Horn. In PGVIM  International Symposium 2016 :Music and Socio-cultural Developments of the ASEAN. 7-9 September 2016, Thailand, Princess Galyani  Vadhana Institute of Music, 137- 141.