บทความเกี่ยวกับนวัตกรรมทางพลศึกษา

นวัตกรรมทางพลศึกษา เป็นแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ แนวทาง วิธีการ เทคนิค
การสอน หรือสื่อใหม่ๆ ทางพลศึกษาที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจได้มาจากการค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม มีการทดลองอย่างมีระบบ และพิสูจน์ประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การยอมรับที่สามารถนำมาใช้ในทางพลศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป ซึ่งสามารถนำมาแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนทางพลศึกษาในหลายๆ เรื่อง เช่น การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษาให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อทางพลศึกษาใหม่ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง ซึ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนมีแนวโน้มในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มาช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพ การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านพลศึกษาจะทำให้มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (อ่านต่อ)