บทความวิชาการ

นพนันต์ เมืองเหนือ. (2563). เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0.  วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ, Vol1, No.2

นพนันต์ เมืองเหนือ. (2563). พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://eit.bsru.ac.th/?page_id=29 .

นพนันต์ เมืองเหนือ. (2563). พลังงานขยะ. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://eit.bsru.ac.th/?page_id=29 .

นพนันต์ เมืองเหนือ. (2564). รถยนต์พลังงานไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://eit.bsru.ac.th/?page_id=29 .