บทความวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความหมาย เสียงอ่าน รูปอักษร และการใช้ของอักษร “在””

1.ศุภชัย  ศรีอักษร  สิริภัทร เมืองแก้ว  กมลวรรณ พารันนิตย์ และสิทธิชัย แซ่ซ้ง. (2564) การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความหมาย เสียงอ่าน รูปอักษร และการใช้ของอักษร “在”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.ปีที่15 ฉบับที่2 .(กรกฎาคม – ธันวาคม) .หน้า 249-273.