บทความวิชาการ “การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต” (Quality Management and Productivity)

http://site.bsru.ac.th/padm/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%AD.%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A5.pdf