บทความวิจัย

A new cytotoxic daphnane diterpenoid, rediocide G, from Trigonostemon reidioides
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=f2D-XI0AAAAJ&citation_for_view=f2D-XI0AAAAJ:IjCSPb-OGe4C

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชาติพันธุ์กุย:กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 7 ราย ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษhttps://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=f2D-XI0AAAAJ&citation_for_view=f2D-XI0AAAAJ:eQOLeE2rZwMC

การเตรียมตำรับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ำคั้นhttps://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=f2D-XI0AAAAJ&citation_for_view=f2D-XI0AAAAJ:WF5omc3nYNoC

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดพิกัดตรีสมอ พิกัดตรีสัตกุลา พิกัดตรีผลสมุฏฐาน.https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=f2D-XI0AAAAJ&citation_for_view=f2D-XI0AAAAJ:ufrVoPGSRksC

บทบาท ของ มอ ล โทร เดก ซ์ ต ริน และ สาร ช่วย ตอก ตรง ใน การ พัฒนา ตำรับ ยา เม็ด อม แก้ ไอ ประสะ มะแว้ง ซึ่ง มี และ ไม่มี เกล็ด สะระแหน่ II: การ เลือก ตำรับ ที่ เหมาะสม เมื่อ แต่ง รส ต่าง กัน 3 รสhttps://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=f2D-XI0AAAAJ&citation_for_view=f2D-XI0AAAAJ:qjMakFHDy7sC