บทความวิจัย : แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วัชรเวช แย้มรุ่ง, เบญจมาศ ตันลิ่มสุน, รุ่งรัตน์ กลั่นกฤษ, สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ, อภิญญา นุชนารถ และพรรณพิชญา อัญชันภาติ. (2564). แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านวิทยาการจัดการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5
(หน้า 356-368). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.