บทความวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ข้าวเกรียบใบชะคราม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีประมงพื้นบ้านลานอาหารแปรรูป ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ณุศณี มีแก้วกุญชร, อภิญญา นุชนารถ, สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ, วรศิริ ผลเจริญ และมนชนก จุลสิกขี. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ข้าวเกรียบใบชะคราม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีประมงพื้นบ้านลานอาหารแปรรูป ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านวิทยาการจัดการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5 (หน้า
259-272). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา